Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa relacje Sprzedawcy z Kupującym, a także najważniejsze zasady zakupu i realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej.

 

Pangzi Ceramics – Regulamin sklepu

 

 1. Definicje
 2. Sprzedawca
 3. Składanie zamówienia
 4. Płatność
 5. Dostawa
 6. Odstąpienie od umowy
 7. Reklamacja
 8. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

1. Definicje

1.1 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2 Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie.

1.3 Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Sprzedawca – Pangzi Ceramics Karolina Krawczyk z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Słonimskiego 2/403, NIP: 8392911751, REGON: 381579648.

1.5 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.pangziceramics.com.

1.6 Umowa zawarta na odległość – umowa między Kupującym a Sprzedawcą zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

1.8 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

1.9 Konto klienta – konto Kupującego rozumiane jako zbiór danych przechowywanych w Sklepie, dotyczących Kupującego oraz składanych przez niego zamówień, do których Kupujący ma dostęp.

 

2. Sprzedawca

2.1 Sprzedawcą w Sklepie jest Pangzi Ceramics Karolina Krawczyk z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Słonimskiego 2/403, o numerze NIP: 8392911751, REGON: 381579648.

2.2 Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem pangziceramics@gmail.com, telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem +48 605376005 lub pisemnie pod adresem Słonimskiego 2/304, 50-304 Wrocław.

2.3 Dane rachunku bankowego Sprzedawcy dla płatności realizowanych z terytorium Polski: 65 1140 2004 0000 3102 7811 0657.

2.4 Dane rachunku bankowego Sprzedawcy dla płatności zagranicznych:

IBAN: PL 39 1140 2004 0000 3012 0574 1477

mBank

Kod Swift: BREXPLPWMBK

2.5 Sprzedawca w ramach swojej działalności jest zwolniony z podatku VAT.

 

3. Składanie zamówienia

3.1 Kupujący wybiera towar spośród produktów widocznych w Sklepie i dodaje go do koszyka.

3.2 Cena produktu, która pojawia się w opisie produktu, wyrażona jest w walucie polskiej i jest ceną brutto.

3.3 Aby dokonać zakupu, Kupujący przechodzi do koszyka w Sklepie i wybiera opcję płatności i dostawy. Wybór konkretnego sposobu płatności i dostawy może wpłynąć na cenę.

3.4 Kupujący wybiera opcję zakupu poprzez rejestrację Konta klienta i zalogowanie na nie lub opcję zakupu bez rejestracji.

3.5 W przypadku chęci złożenia zamówienia bez rejestracji Kupujący podaje swoje dane oraz adres dostawy.

3.6 W celu dokonania zakupu Kupujący musi zaakceptować Regulamin sklepu.

3.7 Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez umieszczenie towaru w koszyku, wybór sposobu płatności i dostawy oraz akceptację regulaminu. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

3.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie platformy internetowej, na której działa Sklep.

 

4. Płatność

4.1 W Sklepie dostępne są następujące opcje płatności:

 • Płatność internetowa poprzez system płatności elektronicznych obsługiwanych przez Blue Media SA (przelew elektroniczny, płatność kartą, Blik, Google Pay).
 • Przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy podany w punkcie 2.3.
 • Płatność gotówką przy odbiorze własnym.
 • Pay Pal.

4.2 W Sklepie obsługiwane są następujące typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

4.3 Towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Kupującego muszą być zawsze opłacone z góry.

4.4 W przypadku płatności elektronicznej lub przelewem tradycyjnym Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą uznania rachunku bankowego.

4.5 Na życzenie Kupującego wystawiany jest dowód zakupu w postaci faktury. Konieczność wystawienia faktury należy zgłosić przed przystąpieniem przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia.

 

5. Dostawa

5.1 Na dostawę składa się przygotowanie towaru do wysłania przez Sprzedawcę oraz wysyłka, która jest realizowana przez podmiot zewnętrzny.

5.2 Czas realizacji zamówienia, która polega na przygotowaniu towaru do wysłania, jest podany każdorazowo w opisie produktu i wyrażony w dniach roboczych. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się wysyłki.

5.3 Podczas składania zamówienia Kupujący wybiera sposób dostawy.

5.4 Na życzenie Kupującego Sprzedawca udostępnia do wglądu potwierdzenie nadania towaru.

5.5 W ramach jednego zamówienia można dokonać zakupu wielu towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary z różnym czasem realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru z najdłuższym czasem realizacji.

5.6 Czas dostawy jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy i niezależny od Sprzedawcy.

5.7 Jeżeli towar nie zostanie dostarczony we właściwym czasie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty. Jeżeli opóźnienie jest spowodowane wydłużeniem czasu dostawy, za co odpowiada obsługujący wysyłkę podmiot zewnętrzny, Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem zapłaconej kwoty do czasu rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika.

5.8 Dostawa towarów zakupionych w Sklepie realizowana jest na terytorium Polski.

 

6. Odstąpienie od umowy

6.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy na odległość zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od momentu wejścia w posiadanie towaru.

6.2 Żeby odstąpić od umowy, Konsument musi skutecznie poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę za pomocą jednoznacznego oświadczenia przesłanego Sprzedawcy drogą pisemną lub poprzez pocztę elektroniczną na adres podany w punkcie 2.2.

6.3 W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu.

6.4 Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Konsument musi odesłać towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od poinformowania go o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.

6.5 Po stronie Konsumenta leży odpowiednie zabezpieczenie towaru w transporcie. Jeżeli z powodu niewłaściwego zabezpieczenia towar ulegnie w transporcie uszkodzeniu, to Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego odszkodowania.

6.6 W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym wartość najtańszego dostępnego w Sklepie kosztu dostawy (jeżeli Konsument ponosił koszty dostawy) niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w trakcie zamawiania towaru, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do czasu otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.8 Przy odstąpieniu od umowy Konsument odsyła zakupiony towar na adres siedziby Sprzedawcy podany w punkcie 2.2 na własny koszt.

6.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sprzedawca może – wedle swojego uznania – albo złożyć Konsumentowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości produktu (na kwotę równą kosztom przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego jego ponowną sprzedaż) z wierzytelnością Konsumenta o zwrot uiszczonych przez niego płatności, albo dokonać zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, a następnie wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie.

6.10 Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszelkie produkty, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Kupującego (np. co do indywidualnej dekoracji lub wymiarów), nie podlegają zwrotowi.

6.11 Nieodebranie przez Konsumenta przesyłki nadanej przez Sprzedawcę, która wróci do nadawcy, nie oznacza automatycznie odstąpienia przez Konsumenta od umowy. Sprzedawca może ponownie wysłać towar do Konsumenta. Jeżeli ponowna wysyłka będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami, to Sprzedawca wyśle towar po uiszczeniu przez Konsumenta dodatkowych kosztów wysyłki.

 

7. Reklamacja

7.1 Kupujący ma prawo do reklamowania zakupionego towaru w przypadku ujawnienia jego wady na bazie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi.

7.2 Kupujący zgłasza reklamację drogą pisemną lub drogą elektroniczną na adres podany w punkcie 2.2.

7.3 Przy składaniu reklamacji Kupującemu przysługuje prawo do obniżenia ceny, wymiany towaru na produkt wolny od wad, usunięcia wady, a w przypadku istotnej wady – do odstąpienia od umowy.

7.4 Sprzedawca prześle Kupującemu odpowiedź o sposobie rozwiązania reklamacji niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie przesłana tym samym kanałem, co przesłana przez Kupującego reklamacja.

7.5 Sprzedawca może wezwać Kupującego do uzupełnienia reklamacji, w tym do przesłania fotografii, które będą wyraźnie wskazywały na wadę towaru.

7.6 W przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy w ramach uzasadnionej reklamacji koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.

7.7 Towary przecenione ze względu na wady, które znajdują się w Sklepie w kategorii „Outlet”, podlegają reklamacji wyłącznie w zakresie wad, które nie zostały opisane w ofercie.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1 Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY / REKLAMACJI (niepotrzebne skreślić)

 

DANE OSOBOWE KONSUMENTA

Imię, nazwisko ...............................................................................

Adres ...........................................................................................

E-mail ..........................................................................................

Nr telefonu ....................................................................................

 

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Nr zamówienia ................................................................................

Data transakcji ................................................................................

Metoda płatności .............................................................................

Przedmiot zwrotu .............................................................................

 

PRZYCZYNA ZWROTU / WYMIANY / REKLAMACJI (niepotrzebne skreślić)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE (np. obniżka ceny, wymiana, zwrot pieniędzy)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

DANE DO PRZELEWU

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Towar otrzymano w dniu: ..........................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu.

 

..................................................

(Miejscowość / Data / Podpis Klienta)

 

Prosimy o odesłanie formularza wraz z dobrze zabezpieczonym towarem na adres: Pangzi Ceramics Karolina Krawczyk, ul. Bolesława Chrobrego 31/13, 50-254 Wrocław.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl